Algemene Voorwaarden d.d. 1 januari 2018

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Cuijpers Consultancy.
Hieronder wordt onder andere verstaan: deelname aan of opdracht tot het houden van opleidingen, trainingen en cursussen, workshops, oefeningen en andere vormen van opleidingen dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als en voor zover Cuijpers Consultancy dit schriftelijk heeft vastgelegd en bevestigd aan de opdrachtgever.

2. Overeenkomsten

Overeenkomsten van Cuijpers Consultancy zijn mede gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle daartoe essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. Cuijpers Consultancy verplicht zich de door hem te verrichten activiteiten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3. Aansprakelijkheid

Cuijpers Consultancy aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Cuijpers Consultancy toerekenbare tekortkoming bij het uitvoeren van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. Cuijpers Consultancy is niet aansprakelijk voor ongevallen van personen en of schade aan kleding of voorwerpen voor, tijdens of na een opleidingsactiviteit. Evenmin is Cuijpers Consultancy aansprakelijk voor gedragingen van cursisten bij een repressief optreden waardoor schade of letsel wordt toegebracht of geleden en die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen tijdens een opleidingsactiviteit is geleerd.

4. Geldigheidsduur offerte

Een schriftelijke offerte die Cuijpers Consultancy heeft uitgebracht is 8 weken geldig tenzij in de offerte een ander termijn is genoemd.

5. Annuleren van opleidingsactiviteit

Cuijpers Consultancy heeft het recht zonder opgave van redenen een opleidingsactiviteit te annuleren of de deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren. Cuijpers Consultancy zal de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Cuijpers Consultancy betaalde bedrag.
Cuijpers Consultancy houdt zich het recht voor om het aangeboden programma van de activiteit te wijzigen of aan te passen, een en ander na overleg met de opdrachtgever. Bij wangedrag van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) heeft Cuijpers Consultancy het recht de verdere deelname aan een opleidingsactiviteit te weigeren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op terugbetaling van het door deze aan Cuijpers Consultancy betaalde bedrag.
Bij annulering door de opdrachtgever tot twee maanden voor aanvang van de opleidingsactiviteit is de opdrachtgever tenminste 50 % van het overeengekomen bedrag verschuldigd alsmede de volledige kosten die Cuijpers Consultancy aan derden verschuldigd is voor het nakomen van de overeenkomst. Bij annulering door de opdrachtgever binnen twee maanden voor aanvang van de opleidingsactiviteit is de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de opleidingsactiviteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleidingsactiviteit deelneemt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Annuleringen door de opdrachtgever dienen schriftelijk te gebeuren.
Cuijpers Consultancy heeft het recht bij gelegenheid van een ramp of zwaar ongeval, na overleg met de opdrachtgever, een activiteit te annuleren, wanneer een beroep wordt gedaan op expertise van of ondersteuning wordt verzocht van Cuijpers Consultancy.
In overleg met de opdrachtgever zal Cuijpers Consultancy zich inspannen om de overeengekomen activiteit op een andere datum / tijdstip te laten plaats vinden. Als dit niet mogelijk blijkt, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Cuijpers Consultancy betaalde bedrag.

6. Duur en afsluiting van de opdracht

In overleg met de opdrachtgever stelt Cuijpers Consultancy het tijdstip van aanvang en einde van een opleidingsactiviteit vast. Voor andere activiteiten zoals advisering of een onderzoeksopdracht, kan de duur van de opdracht behalve door de inspanning van Cuijpers Consultancy worden beïnvloed door meerdere factoren als de kwaliteit van de ontvangen informatie en de medewerking die door of vanwege de opdrachtgever wordt verleend.

Van tevoren valt dan ook niet exact aan te geven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De opdracht is formeel afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.

7. Meer / minderwerk

Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen opdracht kan slechts bij nadere, schriftelijke overeenkomst worden bepaald. Indien door omstandigheden die in de sfeer van de opdrachtgever liggen meerwerk noodzakelijk wordt om de opdracht uit te voeren, zal Cuijpers Consultancy de opdrachtgever hieromtrent informeren en na overleg met de opdrachtgever tot uitvoering van het meerwerk overgaan. De kosten van dit meerwerk zullen voor rekening van de opdrachtgever komen.

8. Inschakelen van derden

Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever en of Cuijpers Consultancy geschiedt uitsluitend met wederzijds goedvinden.

9. Vertrouwelijkheid

Cuijpers Consultancy is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
Zonder schriftelijke toestemming van Cuijpers Consultancy zal de opdrachtgever aan derden geen mededelingen doen over de aanpak door Cuijpers Consultancy en / of leer- en of lesprogramma’s, syllabi of rapportage van Cuijpers Consultancy ter beschikking stellen.

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, blijven het eigendom van Cuijpers Consultancy.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in en buiten de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

10. Facturering

Cuijpers Consultancy factureert het overeengekomen bedrag na de activiteit bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden dit bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In geval van wanbetaling komen verder alle kosten door wanbetaling voor rekening van de opdrachtgever.

Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan één maand factureert Cuijpers Consultancy maandelijks een evenredig gedeelte van het totale bedrag. Cuijpers Consultancy houdt zich het recht voor om bij het sluiten van de overeenkomst een gehele of gedeeltelijke betaling van het overeengekomen bedrag te verlangen. Dan dient de opdrachtgever het overeengekomen bedrag te voldoen uiterlijk één maand voor de aanvang van de afgesproken activiteit. De financiële verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van Cuijpers Consultancy vervalt niet door het annuleren van een activiteit door de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s).

11. Wijziging van de algemene voorwaarden

Cuijpers Consultancy is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Cuijpers Consultancy zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging(en) is / zijn medegedeeld.

12. Toepasselijk recht

Op alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen, deze algemene voorwaarden zelf en dergelijke van Cuijpers Consultancy en overeenkomsten tussen Cuijpers Consultancy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen partijen naar aanleiding van een offerte, aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Zwolle, tenzij de wet anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!