Weet je dat Cuijpers Consultancy óók veel ervaring heeft met:

 • Het verrichten van interim-werkzaamheden
 • Het schrijven van plannen (crisisplannen, rampbestrijdingsplannen, draaiboeken en deelplannen)
 • Het ontwikkelen van opleiding-, trainings- en oefenprogramma’s
 • Evaluaties van incidenten
 • Het organiseren van systeemtesten (en onderdelen daarvan)
 • Het verrichten van observaties/waarnemingen

Leren van de praktijk

Cuijpers Consultancy ‘blijft van de praktijk leren’ door het regelmatig evalueren van inzetten.

Evalueren is een belangrijk middel om de stand van zaken van de voorbereiding op en de inrichting van de crisisbeheersing inzichtelijk te maken. Een evaluatie kan deelnemers aan de crisisbeheersing en ook bestuurders ondersteunen door te laten zien welke maatregelen en voorzieningen werken, maar ook welke niet werken tijdens (de voorbereiding op) een ramp of crisis.

Daarnaast kan evalueren een organisatie ook verder helpen in het leer- en ontwikkelproces. Een evaluatie kan de basis leggen, maar vooral ook bijdragen aan het behouden of naar een hoger plan tillen van de organisatie en haar medewerkers.

Doelen van evalueren

 1. Het in kaart brengen van de lessen van dit incident voor de opdrachtgever bij het functioneren van de crisisorganisatie
 2. Komen tot aanbevelingen

Het gaat hierbij om het leren (en niet om het berispen of aanvallen van een persoon, functie, team of organisatie).

Op grond van het feiten- en documentenonderzoek en interviews komen we tot een aantal hoofd- en subconclusies en aanbevelingen, die bijdragen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Wij kijken bij onze aanbevelingen naar de toekomst. Wij formuleren de aanbevelingen zo dat ze gelden voor alle werkzaamheden van de gemeente en de veiligheidsregio. Met andere woorden: de aanbevelingen zijn bedoeld voor het verbeteren van de huidige en nieuwe werkprocessen binnen de gemeente en de veiligheidsregio.

Enkele voorbeelden

We maken gebruik van onze ervaringen met leerarena’s/intervisiebijeenkomsten, onze evaluaties van echte inzetten en/of afhandeling van daarvan (nafase).
Enkele voorbeelden zijn:

 • Brand recyclingbedrijf kunststofgrasvelden
 • Ernstig ongeval Amercentrale
 • Technoparty
 • Brand en ontruiming wooncomplex
 • Breuk influentleiding
 • Brand veilingcomplex
 • Wateroverlast
 • Droogte/extreme hitte
 • Poederbrief gemeentehuis
 • Duinbranden met beroep op artikel 55 Wet veiligheidsregio’s en Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 • Asbestbrand met evacuatie
 • Gifwoning
Top